Bài tập 1

Posted: Tháng Sáu 18, 2022 by admin

Hãy viết 1 bản phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bạn với vai
trò là một người làm content marketing?

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *