Kế hoạch học tập năm 2022…

Posted: Tháng Năm 14, 2017

Liệt kê lan man những thứ mình muốn học và cũng sắp xếp thời gian và chi phí cho nó nào. 1.Mentor coach 40tr sẽ học vào tháng 6 và…